Jeanette Kakareka als Solistin in JEWELS (EMERALDS) © Wilfried Hösl

Jeanette Kakareka und Henry Grey in DER NUSSKNACKER © Wilfried Hösl

Jeanette Kakareka und Matteo Dilaghi in DIE KAMELIENDAME © Katja Lotter