Irina Averina, Tatiana Tiliguzova, Freya Thomas, Jonah Cook, Alexey Popov, Dmitriy Vyskubenko (Foto Wilfried Hösl)

Irina Averina, Tatiana Tiliguzova, Freya Thomas, Jonah Cook, Alexey Popov, Dmitriy Vyskubenko (Foto Wilfried Hösl)

Irina Averina, Tatiana Tiliguzova, Freya Thomas, Jonah Cook, Alexey Popov, Dmitriy Vyskubenko (Foto Wilfried Hösl)
Tatiana Tiliguzova, Alexey Popov (Foto Wilfried Hösl)

Tatiana Tiliguzova, Alexey Popov (Foto Wilfried Hösl)

Tatiana Tiliguzova, Alexey Popov (Foto Wilfried Hösl)
Ensemble (Foto Wilfried Hösl)

Ensemble (Foto Wilfried Hösl)

Ensemble (Foto Wilfried Hösl)
Prisca Zeisel (Myrtha), Ensemble (Foto Wilfried Hösl)

Prisca Zeisel (Myrtha), Ensemble (Foto Wilfried Hösl)

Prisca Zeisel (Myrtha), Ensemble (Foto Wilfried Hösl)
Prisca Zeisel (Myrtha). (Foto Wilfried Hösl)

Prisca Zeisel (Myrtha). (Foto Wilfried Hösl)

Prisca Zeisel (Myrtha). (Foto Wilfried Hösl)