Giselle: Ensemble

Giselle: Ensemble

Giselle: Ensemble
Giselle: Prisca Zeisel (Myrtha) und Ensemble

Giselle: Prisca Zeisel (Myrtha) und Ensemble

Giselle: Prisca Zeisel (Myrtha) und Ensemble
Giselle: Prisca Zeisel (Myrtha)

Giselle: Prisca Zeisel (Myrtha)

Giselle: Prisca Zeisel (Myrtha)
Giselle: Natalia Osipova (Giselle)

Giselle: Natalia Osipova (Giselle)

Giselle: Natalia Osipova (Giselle)
Giselle: Sergei Polunin (Albrecht)

Giselle: Sergei Polunin (Albrecht)

Giselle: Sergei Polunin (Albrecht)
Giselle: Prisca Zeisel (Myrtha), Sergei Polunin (Albrecht)

Giselle: Prisca Zeisel (Myrtha), Sergei Polunin (Albrecht)

Giselle: Prisca Zeisel (Myrtha), Sergei Polunin (Albrecht)
Giselle: Ksenia Ryzhkova (Giselle)

Giselle: Ksenia Ryzhkova (Giselle)

Giselle: Ksenia Ryzhkova (Giselle)
Giselle: Ksenia Ryzhkova (Giselle)

Giselle: Ksenia Ryzhkova (Giselle)

Giselle: Ksenia Ryzhkova (Giselle)
Giselle: Maria Shirinkina (Giselle), Vladimir Shklyarov (Albrecht)

Giselle: Maria Shirinkina (Giselle), Vladimir Shklyarov (Albrecht)

Giselle: Maria Shirinkina (Giselle), Vladimir Shklyarov (Albrecht)
Giselle: Maria Shirinkina (Giselle), Vladimir Shklyarov (Albrecht) und Ensemble

Giselle: Maria Shirinkina (Giselle), Vladimir Shklyarov (Albrecht) und Ensemble

Giselle: Maria Shirinkina (Giselle), Vladimir Shklyarov (Albrecht) und Ensemble
Giselle: Maria Shirinkina (Giselle), Vladimir Shklyarov (Albrecht)

Giselle: Maria Shirinkina (Giselle), Vladimir Shklyarov (Albrecht)

Giselle: Maria Shirinkina (Giselle), Vladimir Shklyarov (Albrecht)