Ensemble (Foto Wilfried Hösl)

Giselle: Ensemble

Ensemble (Foto Wilfried Hösl)
Prisca Zeisel (Myrtha), Ensemble (Foto Wilfried Hösl)

Giselle: Prisca Zeisel (Myrtha) und Ensemble

Prisca Zeisel (Myrtha), Ensemble (Foto Wilfried Hösl)
Prisca Zeisel (Myrtha). (Foto Wilfried Hösl)

Giselle: Prisca Zeisel (Myrtha)

Prisca Zeisel (Myrtha). (Foto Wilfried Hösl)

Giselle: Natalia Osipova (Giselle)

Giselle: Sergei Polunin (Albrecht)

Giselle: Prisca Zeisel (Myrtha), Sergei Polunin (Albrecht)

Giselle: Ksenia Ryzhkova (Giselle)

Giselle: Ksenia Ryzhkova (Giselle)

Giselle: Maria Shirinkina (Giselle), Vladimir Shklyarov (Albrecht)

Giselle: Maria Shirinkina (Giselle), Vladimir Shklyarov (Albrecht) und Ensemble

Giselle: Maria Shirinkina (Giselle), Vladimir Shklyarov (Albrecht)